ZAVOLAJTE!
Call back

ODVOLA? SÚHLAS

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovate? stránky  Lux – SLOVENSKO, s.r.o., Hany Meli?kovej 3167/1F, 841 05  Bratislava, I?O: 50506447, zodpovedná za spracúvania osobných údajov pod?a nariadenia európskeho , parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo?nom pohybe takýchto údajov, (?alej len GDPR)

 

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovate? – prevádzkovate? internetového obchodu
2. Príjemcovia (príjemcom môže by? ú?tovnícka spolo?nos?, alebo aj pošta, kuriér, ... )
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnú? pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo poda? s?ažnos? dozornému orgánu, o práva namieta? proti spracúvaniu, právo požadova? od prevádzkovate?a prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnos? údajov.

 

1. Spracovanie osobných údajov na ú?ely uskuto?nenia objednávky

1. Ú?ely spracúvania osobných údajov: vystavenie da?ového dokladu, kontaktovanie zákazníka oh?adom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a ?íslo, PS?, mesto) je nevyhnutné pod?a osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým pod?a zákona ?. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – desa? rokov, pod?a zákona o archivácii ú?tových dokladov.

 

2. Spracovanie osobných údajov na ú?ely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na ú?ely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Ú?el spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: ?lánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne ú?ely.
3. Doba uchovávania osobných údajov – desa? rokov.

 

3. Spracovanie osobných údajov na ú?ely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na ú?ely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Ú?ely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliada?u. Ten ich uloží na po?íta?i užívate?a. Pri každej ?alšej návšteve stránok potom prehliada? tieto dáta posiela spä? serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: ?lánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne ú?el
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z h?adiska ich trvanlivosti rozdeli? na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba do?asné a zostávajú uložené vo vašom prehliada?i iba do tej doby, pokia? prehliada? zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pri?om doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliada?a.

 

4. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (?lánok 22 GDPR, ?as? 7.9 v organiza?nej smernici našej dokumentácie)

Spolo?nos? Lux – SLOVENSKO, s.r.o., Hany Meli?kovej 3167/1F, 841 05  Bratislava, osobné údaje neprofiluje.

 

5. Odkazy na webové stránky tretích strán

Spolo?nos? LUX neposkytuje žiadne vyhlásenia o inej webovej stránke, na ktorú sa môžete dosta? cez túto stránku. Ke? vstupujete na webovú stránku, ktorá nie je webovou stránkou LUX, majte, prosím, na pamäti, že ide o stránku, ktorá je nezávislá od LUXu a nad obsahom ktorej LUX nemá žiadnu kontrolu. Okrem toho odkaz na webovú stránku, ktorá nie je stránkou LUX, neznamená, že spolo?nos? LUX potvrdzuje alebo prijíma zodpovednos? za obsah alebo používanie takejto webovej stránky. Je na vás, aby ste prijali opatrenia na zabezpe?enie toho, že použitý obsah neobsahuje vírusy, ?ervy, trójske kone a iné elementy deštruktívnej povahy. Spolo?nos? LUX neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, pokia? ide o produkty akýchko?vek tretích strán. Upozor?ujeme vás tiež, že politika spolo?nosti LUX v oblasti ochrany osobných údajov sa nevz?ahuje na webovú stránku, ktorá nie je stránkou LUX, ku ktorej je možný prístup zo stránky. Pre?ítajte si, prosím, politiku ochrany osobných údajov (ak existuje) takýchto stránok na oboznámenie sa s politikou ochrany osobných údajov, ktorá sa vz?ahuje na používanie webových stránok iných ako je stránka spolo?nosti LUX.

 

6. Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba za spracúvanie osobných údajov spolo?nosti Lux – SLOVENSKO, s.r.o., je:

Lucia Maxianová, kontakt: lucia.maxianova@luxforlife.sk

 

7. Odvolanie súhlasu s poskytnutím osobných údajov na marketingové ú?ely a newslettra

ODVOLA? SÚHLAS

Meno ??????

Priezvisko

Adresa

Tel. ?íslo

E – mailová adresa